GCOX:テニス界のスター「Caroline Wozniacki」独自トークン発行へ

テニス界のエースとして知られるCaroline Wozniacki(キャロライン・ウォズニアッキ)選手が、ジー […]via : https://bittimes.net/news/33158.html