ICO:チタンXRP Titan XRPvia : https://www.cryptocoinportal.jp/ico/titan-xrp/